محتوای آموزشی درس پنجم فلسفه دوازدهم 

با عرض سلام وادب خدمت همکاران محترم و دانش آموزان گرامی

 

محتوای آموزشی درس پنجم فلسفه دوازدهم را از طریق لینک های زیر دانلود نمایید.

 

پاسخ به سوالات درس چهارم فلسفه ۲

پاسخ به سوالات درس چهارم فلسفه ۲
⭕️فلسفه دوازدهم
پاسخ های پیشنهادی  فعالیت ها:
✍️«بوسعید»
سوالات صفحه 24:
قسمت اول:خیر زیرا اعتقاد به امور اتفاقی به مفهوم انکار اصل علیت و در نتیجه انکار نظم و
 نتیجه انکار نظم خط بطلان کشیده به تمام علوم است.
قسمت دوم:
خیر هر امری دارای علت است که ممکن است ناشناخته باشد و این به مفهوم نفی ارتباط و پیوستگی پدیده ها نیست.

فعالیت صفحه 25:
1-اصل علیت: ارتباط و پیوستگی موجودات
2-اصل وجوب بخشی علت و معلول:تخلف ناپذیری و.حتمیت نظام هستی
3-اصل سنخیت: نظم و انتظام معین و دقیق در نظام هستی

بررسی صفحه 25:
 نتیجه انکار این سه اصل عقلانی
1-گسستگی و عدم ارتباط موجودات
2-نفی ضرورت و عدم رابطه ضروری و حتمی میان پدیده ها
3-هرج و مرج در عالم و بی اعتباری علوم

مقایسه صفحه 27:
قطعا کسی که برای خلقت قایل به هدف است و به قانونمندی نظام هستی معتقد است،  انگیزه لازم برای تلاش و حرکت خواهد داشت .

صفحه 29:
1⃣هیچکدام از معنای اتفاق صحیح نیست زیرا:
🔹اتفاق به مفهوم اول، نفی ضرورت علی و معلولی را به دنبال خواهد داشت
🔹اتفاق به مفهوم دوم، نفی اصل سنخیت را به دنبال دارد
🔹اتفاق به مفهوم سوم به معنای انکار علت غایی است.
🔹اتفاق به مفهوم چهارم مساوی با انکار اصل علیت است.
2⃣خیر زمانی اتفاق به معنای سوم مردود است که انسان یک علت العلل یا علت بالذات را بپذیرد.
3⃣-پذیرش اتفاق به معنای دوم و سوم، به این مفهوم است که انتظار هر چیز از هر چیزی می رود و بین پدیده ها مناسبت خاصی برقرار نیست و نتیجه این اعتقاد نفی غایتمندی نظام هستی است.
4⃣-اتفاق به معنای دوم «سنخیت»، زیرا ما انتظار روئیدن جو از گندم و گندم از جو را نداریم .
4⃣انکار معنای سوم اتفاق « نفی غایتمندی و هدف جهان آفرینش»

خلاصه نکات درس چهارم فلسفه دوازدهم

خلاصه نکات درس چهارم فلسفه دوازدهم

کدام تصویر از جهان؟»

🔹اتفاق از کلماتی است که در گفت و گوهای روزمره «همه» اقوام و ملل کاربرد دارد.
واژه های نزدیک به اتفاق، «تصادف»،«شانس»
🔹نتیجه اصل علیت و لوازم آن در جهان:
1-اصل «علیت»⬅️نتیجه پذیرش : ارتباط و پیوستگی موجودات جهان
نتیجه انکار: ⬅️ گسستگی و عدم ارتباط موجودات 
2-اصل «وجوب بخشی علت به معلول»
نتیجه پذیرش:⬅️ تخلف ناپذیری و حتمیت نظام هستی
نتیجه انکار:⬅️ تخلف پذیری و عدم حتمیت در روابط موجودات
3-اصل«سنخیت میان علت و معلول»
نتیجه پذیرش:⬅️ نظم و قانونمندی میان پدیده ها
نتیجه انکار:⬅️ هرج و مرج در عالم و بی اعتباری علوم

🔹مفاهیم  و عبارات مرتبط با هر اصل:
1-اصل علیت: نفی صدفه و اتفاق، «ترجیح بلا مرجح  محال است»،به وجود آمدن شی بدون علت محال است.
2-اصل سنخیت:  واژه مشخص کننده این اصل،«خاص»یا«معین» مثل ارتباط خاص یا معین
اصطلاحات مرتبط با این اصل : قانون، قوانین، سنن، نوامیس، کلیت، عدم ارتباط مغشوش
قاعده مرتبط: «الواحد»⬅️از علت مشخص جز معلول مشخص صادر نمی شود.
3- «اصل وجوب بخشی علت به معلول»
اصطلاحات مرتبط:ّ
حتمیت، قطعیت،تخلف ناپذیری، ارتباط قطعی
عبارت مرتبط:⬅️ «الشی ما لم یجب لم یوجد»؛ شی تا به مرحله وجوب نرسد ، موجود نمی شود.
🔷معانی اتفاق:
1⃣میان  علت و معلول رابطه حتمیت وجود ندارد؛ چه بسا یک علت موجود شود ، اما معلول آن پدید نیاید یا یک معلول بدون وجود علت پیدا شود.
این معنا انکار اصل «ضرورت بخشی علت به معلول» را به دنبال دارد.
مثال: آب روی حرارت قرار گیرد اما نجوشد
یا آب بدون قرار گرفتن بر روی حرارت، جوش آید.

2⃣معنای دوم اتفاق این است که ممکن است از هر علتی هر معلولی پدید آید .
این معنا انکار اصل «سنخیت میان علت و معلول» را به دنبال دارد.
مثال:
از سرما جوشش آب و از گرما یخ زدن آب حاصل شود.
3⃣معنای سوم اتفاق، نبودن «غایت و هدف خاص» در حرکات و نظم جهان است. مانند نظر داروین 
4⃣معنای چهارم: رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است.
این معنا انکار اصل علیت را به دنبال دارد.

مثال:
 لباس گرم برای سفر همراه خود نبردم و اتفاقی هوا سرد شد.
🔹نظر فلاسفه در باره معانی چهارگانه ذکر شده:
1- با معنای اول، همه فلاسفه مخالف  هستند.
2-با معنای دوم، بسیاری از فلاسفه مسلمان و برخی فلاسفه غرب مخالف هستند.
3- با معنای سوم، فلاسفه معتقد به علت العلل   مخالف و فلاسفه مخالف علت العلل، موافق هستند.
4-معنای چهارم اتفاق یعنی رخ دادن حادثه پیش بینی نشده است.البته پیش بینی نشدن حوادث به دلیل نبودن علت نیست بلکه به دلیل نشناختن علت است.

محتوای آموزشی درس دوم منطق

با عرض سلام وادب خدمت همکاران محترم و دانش آموزان گرامی

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه مبارک، از همه ی شما عزیزان در این شبهای متبرک قدر، التماس دعا داریم.

محتوای آموزشی درس دوم منطق را از طریق لینک های زیر دانلود نمایید.