اعلام وصول فعالیت های استان ها

گزارش نیمسال دوم
96/3/20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ارزیابی و تجزیه و تحلیل امتحانات نهایی خرداد
96/3/15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ارائه پیشنهاد برای فلسفه یازدهم
95/11/30
 
95/10/25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گزارش نیسمال اول
95/11/15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ارزیابی و تجزیه و تحلیل امتحانات نهایی دیماه
95/11/10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95/10/25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95/10/25
نقد و بررسی کتاب منطق دهم
95/10/20
95/10/18
95/10/25
 
95/10/20
 
95/10/20
 
95/10/20
95/10/18
 
 
 
95/10/18
95/10/19
95/10/20
95/10/20
95/10/15
95/10/20
95/10/20
 
95/10/15
95/10/20
 
 
 
 
 
95/10/15
95/10/25
95/10/27
95/10/20
95/9/17
شرکت در همایش کشوری
---
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارگاه مجازی منطق دهم
95/9/20
95/9/15
95/9/9
95/9/15
95/9/13
95/9/10
95/9/8
95/9/15
95/9/16
95/9/15
95/9/9
95/9/3
95/9/20
95/9/1
95/9/10
95/9/15
95/9/10
95/9/12
95/9/16
95/9/10
95/9/10
95/9/8
95/9/12
95/9/16
-------
95/9/15
95/9/20
-------
95/9/13
95/9/15
95/9/12
95/9/20
95/9/20
برنامه بومی سالانه
95/8/15
95/7/28
95/7/27
95/8/10
95/7/17
95/7/19
95/7/27
95/8/10
95/7/30
95/7/28
95/7/25
 
 
95/7/26
95/8/11
95/8/1
95/7/27
95/7/24
95/7/14
95/8/3
95/8/5
95/8/27
95/7/26
95/8/11
95/7/26
95/8/11
 
95/7/23
95/7/13
95/8/5
95/7/26
95/8/8
95/8/5
مشخصات اعضا
95/7/20
95/7/10
95/7/20
95/7/19
95/7/10
95/7/13
95/7/12
95/7/13
95/7/18
95/7/28
95/7/11
 
 
95/7/12
 
95/7/18
95/7/6
95/7/7
95/7/6
95/7/18
95/7/13
95/7/7
95/7/13
95/8/11
95/7/6
95/7/6
 
95/7/11
95/7/7
95/7/10
95/7/17
95/7/17
95/7/13
استان
>>>>>>>> 
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
شهر تهران
شهرستان های استان تهران
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویر احمد
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
ردیف
آخرین مهلت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32