برنامه امتحانات نهایی

وهوالحکیم

بر اساس خبر مندرج در سایت دفتر تالیف کتب درسی به اطلاع می رساند درس فلسفه دوازدهم             

( فلسفه 2 ) به صورت نهایی برگزار می گردد.البته این مطلب هنوز به تایید نهایی نرسیده است.