برگزاری کارگاه نظارت بالینی - کرمان

به همت سرگروه بزرگوار فلسفه و منطق استان کرمان و بر اساس برنامه عملیاتی سالانه کارگاه نظارت

بالینی با حضور دبیران محترم این استان تشکیل گردید.

 

کارگاه آموزشی نظارت بالینی - زنجان

بر اساس برنامه عملیاتی و همت سرکار خانم ترابی سرگروه محترم فلسفه و منطق استان زنجان و نیز

همکاری دبیرخانه ارتقا مهارت های حرفه ای معلمان مستقر در این استان کارگاه آموزشی نظارت بالینی

برگزار گردید.

کارگاه تبیین نظارت بالینی در خراسان شمالی

کارگاه تبیین نظارت بالینی در تاریخ 25 مهر ماه برای همکاران در استان خراسان شمالی اجرا گردید.

 

با تشکر از سرکار خانم شوشتری سرگروه محترم گروه فلسفه و منطق استان خراسان شمالی