کارگاه تبیین نظارت بالینی در خراسان شمالی

کارگاه تبیین نظارت بالینی در تاریخ 25 مهر ماه برای همکاران در استان خراسان شمالی اجرا گردید.

 

با تشکر از سرکار خانم شوشتری سرگروه محترم گروه فلسفه و منطق استان خراسان شمالی