کارگاه آموزشی نظارت بالینی - زنجان

بر اساس برنامه عملیاتی و همت سرکار خانم ترابی سرگروه محترم فلسفه و منطق استان زنجان و نیز

همکاری دبیرخانه ارتقا مهارت های حرفه ای معلمان مستقر در این استان کارگاه آموزشی نظارت بالینی

برگزار گردید.