برگزاری کارگاه نظارت بالینی - کرمان

به همت سرگروه بزرگوار فلسفه و منطق استان کرمان و بر اساس برنامه عملیاتی سالانه کارگاه نظارت

بالینی با حضور دبیران محترم این استان تشکیل گردید.