همایش روز جهانی فلسفه - همدان

با تلاش و همت جناب آقای خزایی سرگروه محترم استان همدان همایش روز جهانی فلسفه با حضور

اساتید محترم فلسفه آقای دکتر اعوانی و سرکار خانم دکتر اعوانی و آقای دکتر حبیبی برگزار گردید.

دبیرخانه فلسفه و منطق مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام می دارد.