برگزاری کارگاه آموزشی - کرمان

در جهت اجرای برنامه راهبردهای یاددهی و یادگیری و توانمند سازی دبیران اولین کارگاه آموزشی در شهرستان جیرفت استان کرمان برگزار گردید.

 

 

با تشکر از سرکار خانم نقی پور سرگروه محترم استان کرمان و سرگروه شهرستان جیرفت.