کارگاه آموزشی منطق- کرمان

به همت سرگروه محترم استان کرمان کارگاه آموزشی کتاب منطق در این استان برگزار گردید.