کارگاه آموزشی منطق- کرمان

به همت سرگروه محترم استان کرمان کارگاه آموزشی کتاب منطق در این استان برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی - کرمان

در جهت اجرای برنامه راهبردهای یاددهی و یادگیری و توانمند سازی دبیران اولین کارگاه آموزشی در شهرستان جیرفت استان کرمان برگزار گردید.

 

 

با تشکر از سرکار خانم نقی پور سرگروه محترم استان کرمان و سرگروه شهرستان جیرفت.

کارگاه آموزشی بررسی مباحث منطق دهم- شهرستان های تهران

در تاریخ 2 / 8/ 96 کارگاه آموزشی با عنوان بررسی مباحث کتاب منطق دهم با حضور جناب آقای دکتر
انواری مولف محترم کتاب برگزار گردید.

 

 

 

با تشکر و قدردانی از استاد محترم جناب آقای دکتر انواری و سرکار خانم صفایی سرگروه محترم شهرستان های تهران که در برگزاری این کارگاه تلاش فراوانی انجام دادند.